Classicale colleges

Classicaal college voor behandeling van beheerszaken

Het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) heeft tot taak het toezien op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en de classes binnen zijn rechtsgebied.

Dit toezien heeft onder andere betrekking op:

  • de begroting
  • de jaarrekening en de deugdelijkheid van de controle op de financiële administratie
  • de financiële situatie van de gemeente voordat overgegaan wordt tot het beroepen van een predikant
  • het beheer van en het beschikken over onroerende zaken, geldswaardige papieren en voorwerpen van oudheidkundige, historische of kunstwaarde
  • het inrichten en bijhouden van de registers van gemeenteleden

Het CCBB bestaat uit ten minste ??? leden waarvan de helft door de CV Veluwe worden benoemd en de andere helft door de CV Gelderland Zuid & Oost.

Classicaal college voor behandeling van bezwaren en geschillen

Als een kerkelijk lichaam, een ambtsdrager, iemand die in een dienst is gesteld of een functie vervult, of iemand die is ingeschreven in een van de registers van een gemeente, zich bezwaard voelt door een besluit van:

  • een kerkenraad
  • een classicale vergadering
  • een ander kerkelijk lichaam

binnen het rechtsgebied van het classicale college voor behandeling van bezwaren en geschillen (CCBG), kan bezwaar indienen bij het CCBG.

Bezwaren dienen door middel van een bezwaarschrift bij het bevoegde college te worden ingediend binnen dertig dagen na de dag waarop de beslissing werd verzonden of na de dag waarop daarvan redelijkerwijze kennis kon worden genomen.

Het CCBG bestaat uit vijf leden en vijf toegevoegde leden die door de CV Veluwe en de CV Gelderland Zuid & Oost worden benoemd.

Classicaal college voor het opzicht

Het opzicht over de ambtsdragers en over hen die in een dienst zijn gesteld en over degenen die de bevoegdheid hebben voor te gaan in de eredienst, berust bij de classicale vergadering. Hierbij geldt dat dit opzicht is opgedragen aan het classicale college voor het opzicht (CCO). Aan dit college is opgedragen beslissingen te nemen over toepassing van één van de middelen van kerkelijke tucht.

Een CCO bestaat uit vijf leden en vijf toegevoegde leden die door de CV Veluwe, CV Gelderland Zuid & Oost en de CV Overijssel-Flevoland worden benoemd.

Classicaal college voor visitatie Veluwe

Het classicale college voor visitatie Veluwe (CCVV) richt zich op het visiteren van gemeenten waar problemen zijn of dreigen te ontstaan. Het college bestaat uit een waarnemend voorzitter en twaalf leden. De voorzitter treedt aan op 1 maart 2019. De voorzitter heeft een tweeledige taak: zorgdragen voor de kwaliteit van de visitaties en het stimuleren van de ontmoeting van de gemeenten in de ringen. De voorzitter wordt in overleg met de kleine synode en de classispredikant benoemd. De leden worden door de CV Veluwe benoemd.