Titel
Beschrijving

Classicale commissies

De CV en het BMCV laten zich in hun arbeid bijstaan door de volgende commissies.

Classicale commissie Bijdrage advies Gelderland

De Classicale commissie Bijdrage advies Gelderland (CCBAG) werkt voor de classes Veluwe en Gelderland Zuid & Oost. De CCBAG bestaat uit vijf leden. Elke CV benoemt een deel van de leden.

De CCBAG stelt jaarlijks een overzicht op van diaconale doelen die voldoen aan bepaalde criteria en stelt dit overzicht beschikbaar aan de diaconieën binnen de classes Gelderland Zuid & Oost en Veluwe.
Dat overzicht is als bijlage bijgevoegd.

Werkwijze:

Veel instellingen, die een classicale uitstraling hebben, of instellingen, die in onvoldoende mate door de plaatselijke diaconieën financieel gesteund kunnen worden, verzoeken de CCBAG hen op te nemen in het bijdragenadvies. Indien aan dat verzoek door ons kan worden voldaan, heeft dat tot gevolg dat deze instellingen zich niet op andere wijze richten tot de diaconieën binnen de classes Gelderland Zuid & Oost en Veluwe dan met uitdrukkelijke instemming van de CCBAG.

Bijdragenadvies, omdat in het woord ‘bijdragen’ besloten ligt dat de gevers alleen niet klaar zijn met het overmaken van een gift aan genoemde projecten, maar dat deze ook op velerlei andere manieren onze bijdragen mogen verwachten. Het 'betrokken-zijn-bij' en het geven van aandacht aan hen die de projecten uitvoeren is minstens zo belangrijk! Zo zou de gever zich bijvoorbeeld in een van genoemde projecten speciaal kunnen gaan verdiepen. Dit kan door iemand van het project uit te nodigen om iets te vertellen op een diaconievergadering of gemeenteavond. In sommige gevallen is het ook mogelijk om met een groep gemeenteleden een bezoek te brengen aan een project. Op deze wijze kan diaconale betrokkenheid worden vergroot. Dit kan zo mogelijk ook een vervolg krijgen in de voorbede, het beschikbaar stellen van tijd voor vrijwilligerswerk, enz.

Classicale commissie Financiën Veluwe

De classicale commissie financiën Veluwe is een financiële commissie als bedoeld in ordinantie 11-11.

De Classicale commissie Financiën Veluwe (CCFV) bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij worden op voordracht van de commissie benoemd door de CV.

De Veluwe (CCFV) beheert de geldmiddelen voor de CV. De geldmiddelen bestaan uit vrij beschikbare en geoormerkte gelden, bedragen die beschikbaar worden gesteld door de landelijke kerk en bijdragen van gemeenten. De CCFV maakt gebruik van een rekening bij SKG. De CCFV stelt jaarlijks een concept begroting op voor 1 november en een concept jaarrekening voor 1 maart.