Titel
Beschrijving

Classicale commissies

De CV en het BMCV laten zich in hun arbeid bijstaan door de volgende commissies.

Classicale commissie Bijdrage advies Gelderland

De Classicale commissie Bijdrage advies Gelderland (CCBAG) werkt voor de classes Veluwe en Gelderland Zuid & Oost. De CCBAG bestaat uit vijf leden. Elke CV benoemt een deel van de leden.

De CCBAG stelt jaarlijks een overzicht op van diaconale doelen die voldoen aan bepaalde criteria en stelt dit overzicht beschikbaar aan de diaconieën binnen de classes Gelderland Zuid & Oost en Veluwe.
Dat overzicht is als bijlage bijgevoegd.

Werkwijze:

Veel instellingen, die een classicale uitstraling hebben, of instellingen, die in onvoldoende mate door de plaatselijke diaconieën financieel gesteund kunnen worden, verzoeken de CCBAG hen op te nemen in het bijdragenadvies. Indien aan dat verzoek door ons kan worden voldaan, heeft dat tot gevolg dat deze instellingen zich niet op andere wijze richten tot de diaconieën binnen de classes Gelderland Zuid & Oost en Veluwe dan met uitdrukkelijke instemming van de CCBAG.

Bijdragenadvies, omdat in het woord ‘bijdragen’ besloten ligt dat de gevers alleen niet klaar zijn met het overmaken van een gift aan genoemde projecten, maar dat deze ook op velerlei andere manieren onze bijdragen mogen verwachten. Het 'betrokken-zijn-bij' en het geven van aandacht aan hen die de projecten uitvoeren is minstens zo belangrijk! Zo zou de gever zich bijvoorbeeld in een van genoemde projecten speciaal kunnen gaan verdiepen. Dit kan door iemand van het project uit te nodigen om iets te vertellen op een diaconievergadering of gemeenteavond. In sommige gevallen is het ook mogelijk om met een groep gemeenteleden een bezoek te brengen aan een project. Op deze wijze kan diaconale betrokkenheid worden vergroot. Dit kan zo mogelijk ook een vervolg krijgen in de voorbede, het beschikbaar stellen van tijd voor vrijwilligerswerk, enz.

Classicale commissie Financiën Veluwe

De classicale commissie financiën Veluwe is een financiële commissie als bedoeld in ordinantie 11-11.

De Classicale commissie Financiën Veluwe (CCFV) bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij worden op voordracht van de commissie benoemd door de CV.

De Veluwe (CCFV) beheert de geldmiddelen voor de CV. De geldmiddelen bestaan uit vrij beschikbare en geoormerkte gelden, bedragen die beschikbaar worden gesteld door de landelijke kerk en bijdragen van gemeenten. De CCFV maakt gebruik van een rekening bij SKG. De CCFV stelt jaarlijks een concept begroting op voor 1 november en een concept jaarrekening voor 1 maart.

Classicale commissie Kerk & Israël Veluwe

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in haar Kerkorde opgenomen dat zij zich onopgeefbaar verbonden weet met Israël. Een manier waarop dit wordt vorm gegeven is een landelijke commissie en een netwerk van classicale commissies Kerk & Israël. De classicale commissies hebben op hun beurt een netwerk van lokale commissies.

De Classicale commissie Kerk & Israël Veluwe (CCK&IV) bestaat uit vijf leden. De leden zijn zo mogelijk afkomstig uit de ringen waaruit de CV bestaat. De kerkenraden kunnen aanbevelingen doen voor de te benoemen leden. De voorzitter en de leden worden op voordracht van de commissie benoemd door de CV.

De CCK&IV stimuleert initiatieven tot vorming van lokale commissies, ondersteunt deze commissies met ideeën, draagt thema’s aan voor de ontmoeting in de ringen, heeft een kritische blik omdat Kerk & Israël een beladen onderwerp is, voorkomt eenzijdige beeldvorming en is de verbindende factor tussen de landelijke en lokale commissies.

Classicale commissie vorming & toerusting Veluwe

De Classicale commissie vorming & toerusting Veluwe (CCV&TV) bestaat uit vijf leden. Een vertegenwoordiger van de PCTE is als adviseur aan de commissie verbonden. De leden zijn zo mogelijk afkomstig uit de ringen waaruit de CV bestaat. De kerkenraden kunnen aanbevelingen doen voor de te benoemen leden. De leden worden op voordracht van de commissie benoemd door de CV.

De CCV&TV stimuleert en maakt het mede mogelijk dat in ringverband en op lokaal niveau ambtsdragers worden toegerust. De CCV&TV werkt daartoe samen met de kerkenraden en de werkgemeenschappen. De CCV&TV peilt ook waar behoefte aan is om vraag en aanbod op elkaar af te kunnen stemmen.

Taakomschrijving

De commissies ontvangen van de CV een opdracht. Zij brengen van hun werkzaamheden periodiek verslag uit aan de CV. Zij zijn gebonden aan het budget dat de CV heeft toegekend.