Samenstelling

De classicale vergadering Veluwe bestaat uit 23 leden. 20 leden worden gekozen door de kerkenraden uit de ringen. De classispredikant, een lid van een Evangelisch-lutherse gemeente en een predikant in algemene dienst of met bijzondere opdracht zijn ook lid van de classicale vergadering.

Boventallig lid

Naast leden kent de classicale vergadering ook boventallige leden. In de classicale regeling is vastgelegd wie dat zijn. Nu is de 2e scriba boventallig lid. Vanaf 2019 zijn de preses, de scriba en de 2e scriba boventallig lid. Zij worden door de classicale vergadering benoemt voor een periode va vijf jaar en zijn éénmaal herkiesbaar. Boventallig lid wil zeggen dat zij geen afgevaardigde zijn en ook geen stemrecht hebben.

Verdeling over de ambten

De kerkorde schrijft voor dat de classicale vergadering minimaal bestaat uit drie predikanten, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen. Voor het meerdere deel is de vergadering vrij in de verdeling over de ambten. Afgevaardigden worden voor een periode van vijf jaar gekozen. Er is een rooster waarin zichtbaar is wanneer welke afgevaardigde uit welke ring aftredend is. Het rooster is tevens een hulpmiddel bij de verdeling over de ambten.

Verkiezingsregeling

De classicale vergadering heeft een verkiezingsregeling (zie ook vindplaats voor). De verkiezing geschiedt door de kerkenraden binnen een ring. De classicale vergadering verzoekt de kerkenraden namen in te dienen voor de ontstane vacatures waarbij aftredende afgevaardigden éénmaal herkozen kunnen worden. De classicale vergadering kan een voorkeur voor een verdeling over de ambten uitspreken. De verkiezing is óf schriftelijk óf wordt gehouden op een bijeenkomst binnen de ring. Bij een schriftelijke stemming kiezen de kerkenraden uit door het breed moderamen opgestelde tweetallen. Bij een verkiezingsbijeenkomst kiezen de kerkenraden uit een opgestelde kieslijst bestaande uit alle namen die voor de vacatures zijn ingediend.

Adviseurs

Aan de classicale vergadering nemen naast de afgevaardigden ook adviseurs deel. Deze adviseurs zijn een lid van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken, een lid van het classicaal college voor visitatie, een kerkelijk werker, de afgevaardigden naar de synode en de voorzitter van de classicale commissie Financiën Veluwe.

Afgevaardigde naar de synode

De classicale vergadering benoemt vijf ambtsdragers tot afgevaardigde naar de synode en benoemt voor elke afgevaardigde een secundus. Ook daar is een rooster voor opgesteld waarin staat welke classicale vergadering wanneer een ambtsdrager met een bepaald ambt moet afvaardigen.