Verslagen

Uit de Classicale Vergadering Veluwe

In de vergadering van de CV Veluwe op 3 september in ’t Kerkheem te Voorthuizen kon preses Martin Morsink de op 2 september bevestigde classispredikant ds. Wilbert van Iperen verwelkomen. Tijdens de vergadering is even teruggekeken op deze bevestigingsdienst, die plaats vond in de Grote Kerk te Elburg. Een paar punten uit het bevestigingsformulier: ‘Uit het midden van de dienaren van het Woord zijn de classispredikanten geroepen om samen met de classicale vergadering toezicht te houden op het kerkelijk leven in de classis in een geestelijk leiderschap dat niet heerst maar dient.’ ‘Zij zullen, in vertrouwen op de Geest, de gemeenten en hun ambtsdragers inspireren tot ontmoeting en gesprek, tot het delen van vreugde en zorgen, en het zoeken naar wegen, nieuwe en vertrouwde, om kerk te zijn in deze tijd, in verlangen naar de toekomst van Gods rijk.’ ‘Zij zullen, kortom, met de goede Herder voor ogen, de gemeenten en ambtsdragers die hen zijn toevertrouwd, liefdevol begeleiden, zodat zij in deze wereld gestalte kunnen geven aan hun roeping om het Woord te horen, verkondigen en dienen.’ Zo weten we een beetje wat ds. Van Iperen in zijn niet geringe takenpakket heeft!

De preses opent de vergadering met Schriftlezing en gebed. Daarna werd onder leiding van de nieuwe classispredikant het geloofsgesprek gevoerd aan de hand van de tekst van Romeinen 12:9-20 (ook gelezen tijdens de bevestigingsdienst). In twee- of drietallen werd gesproken over: welk woord / welke zin blijft hangen? Wat betekent dat woord / die zin voor jou persoonlijk? Wat heeft het woord te betekenen voor de christelijke gemeente, hoe krijgt het concreet handen en voeten? Aan het eind van het gesprek gaf een ieder aan welke zin bleef hangen: er klonk een mooie variatie aan antwoorden.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

-Benoemingen: Jolanda Aantjes-Lubbersen (kerkelijk werker te Hall en Voorstonden) werd benoemd tot adviseur van de CV namens de kerkelijk werkers. Bert Broekhuizen is benoemd tot lid van de Commissie Rentebaten Regionale Gelden.

-Presentatie website: Scriba Gerrit Bok toonde de aanwezigen de website van de CV Veluwe, zie www.pknclassisveluwe.nl

-Algemene Verordening Gegevensbescherming: Net als de gemeenten moet ook de classis zich houden aan de AVG. De privacyverklaring is op de website geplaatst. Bij dit punt bleek wel dat nogal wat gemeenten worstelen met de AVG-voorschriften.

-Ringen: Na de overgang van de 74 classes naar elf nieuwe classes zijn de vroegere classes omgevormd tot ringen van gemeenten. In deze ringen vindt de ontmoeting van gemeenten plaats. De ring geeft gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van hun taak en roeping. In de ring kunnen de plaatselijke gemeenten elkaar dus op allerlei manieren ontmoeten en ondersteunen.

In de ringen binnen de CV Veluwe (Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk) blijkt de invulling van e.e.a. verschillend op gang te komen, het is nog even zoeken naar een goede vorm.

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba