Wat is considereren?

Als de generale synode een aanpassing in de kerkorde wil aanbrengen, dan moet zij dat voorstel voorleggen aan de classicale vergaderingen. In deze vergaderingen worden de voorstellen overwogen, dat heet ‘considereren’. Deze overwegingen of consideraties stuurt de classicale vergadering naar de generale synode. Het gaat dan niet alleen om die overwegingen die door (een meerderheid van) de afgevaardigden worden ondersteund maar ook om alle voorstellen die door de kerkenraden zijn ingebracht. Het is wel van belang aan te geven in hoeverre de classicale vergadering zelf met deze opvattingen instemt. De consideratie is geen stemming waarbij alleen de mening van de meerderheid van belang is. Ook vragen, wensen en kritische noties van minderheden kunnen worden doorgegeven, zodat de generale synode daarmee zoveel mogelijk rekening kan houden bij de definitieve vaststelling (de ‘tweede lezing’).