2020 handige links, wetenswaardigheden

Apeldoorns beraad van kerken

apeldoornsberaadvankerken.nl

oecumenisch platform van Apeldoornse kerkgenootschappen

Beraad van kerken Ede

raadvankerkenede.nl

overlegplatform van de kerken in Ede

Beraad van kerken Epe

raadvankerkenede.nl

overlegplatform van de kerken in Epe

Colleges en commissies

protestantsekerk.nl/thema/colleges

Er zijn zeven colleges die verantwoordelijk zijn voor een zorgvuldige afhandeling van regel- en wetgeving binnen de Protestantse kerk

Confessionele gereformeerd beraad

cgb.nu

modaliteitsorganisatie (werkt nauw samen met de Confessionele Vereniging)

Confessionele vereniging

confessionelevereniging.nl

Modaliteitsorganisatie (werkt nauw samen met het Confessioneel Gereformeerd Beraad)

Convent van kerken Vaassen

web.ecclesia-in-fasna.nl

overlegplatform van de kerken in Bennekom

Evangelisch werkverband

ewv.nl

Leven en werken vanuit de liefde
en kracht van de Heilige Geest

Evangelisch-lutherse synode

protestantsekerk.nl/thema/lutherse-synode

De evangelisch-lutherse synode is een verankering voor de lutheranen in de Protestantse Kerk, en een adviesorgaan voor de synode van de Protestantse Kerk.

Gereformeerde Bond

gereformeerdebond.nl

modaliteitsorganisatie

Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB)

hgjb.nl

Het jeugd- en jongerenwerk gericht op gemeenten die zich verwant weten met de Gereformeerde Bond

IZB

Izb.nl

vereniging voor zending in Nederland. We zijn een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping.

Jong Protestant JOP

jop.nl

Het jeugd- en jongerenwerk: elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. En daarom adviseren en ondersteunen we het plaatselijk jeugdwerk.

Kerknet Wageningen

kerknetwageningen.nl

informeel platform waarin 11 verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen contact met elkaar onderhouden en elkaar op de hoogte houden over wat er bij hen in de gemeenschap speelt

Kerk in Actie (KiA)

KerkinActie.nl

Samen zijn we Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Missionair kerk-zijn

protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk

Missionair kerk-zijn: deze themapagina biedt inspiratie, ideeën en materialen om als gemeente missionair te zijn. Van eenvoudige missionaire initiatieven tot informatie over pionieren.

Op goed gerucht

opgoedgerucht.nl

Theologen op zoek naar meer creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk.

Opstandingskerk
‘s Heerenloo te Ermelo

opstandingskerk.nu

samenwerking van Gereformeerd en Hervormd Ermelo t.b.v. Opstandingsgemeenschap ‘s Heeren Loo, Ermelo

Overleg kerken Ermelo

stlucas.nu

overlegplatform van de kerken in Ermelo

Overlegorgaan van kerken Nijkerk

openkerknijkerk.nl

Kerken in Nijkerk werken samen in NICEA: Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten

Protestants Centrum voor toerusting en educatie (PCTE)

protestantsekerk.nl/training/

De dienstenorganisatie is er om deze vrij-willigers en professionals te ondersteunen in hun werk en te helpen groeien in hun taak.

Protestantse kerk in Nederland

Protestantsekerk.nl

overlegplatform van de kerken in Bennekom

Raad van kerken Bennekom

rvkbennekom.com

overlegplatform van de kerken in Bennekom

Raad van Kerken

raadvankerken.nl

overlegplatform waarbij de kerken in Nederland zijn aangesloten

email: rvk@raadvankerken.nl

Raad van Kerken

archief.raadvankerken.nl/pagina/118/lokale_raden_van_kerken

overzicht van de aangesloten raden van kerken

Raad van kerken Bennekom

rvkbennekom.com

overlegplatform van de kerken in Bennekom

Raad van kerken Brummen

kerkwebbrummen.nl

overlegplatform van de kerken in Brummen

Silas groep

silasgroep.nl

Silas groep, partner van kerken

KKA, administratie;

KKG, beheer vastgoed;

Kerkelijk waardebeheer, kennisdeling, kerkgebouwen;

KKG Adviseurs, beheer vastgoed;

email: helpdesk@kerkelijkwaardebeheer.nl

Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK)

oudegeldersekerken.nl

Stichting Oude Gelderse Kerken zet zich al 45 jaar actief in om religieus erfgoed en oude, monumentale kerken in de provincie Gelderland te behouden.

Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond (THGB)

gereformeerdebond.nl/gereformeerde-bond/thgb

Inzet kerkelijk werkers

Vorming en toerusting

Vereniging van kerkrentmeesterlijk beheer

(VKB)

kerkrentmeester.nl

De vereniging is de voortzetting van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk (VVK) en het Landelijk Verband van Commissies van Beheer in de Gereformeerde Kerken in Nederland (LVCB)

Vereniging van vrijzinnig protestanten

vrijzinnig.nl