Taken

Het breed moderamen is belast met:

  • het in naam van en in verantwoording aan de classicale vergadering leiding geven aan en co√∂rdineren van de arbeid van de organen van bijstand van de classicale vergadering;
  • het bevorderen van de saamhorigheid en de gezamenlijke bezinning van de predikanten door hen samen te brengen in werkgemeenschappen;
  • het toetsen van door de classispredikant genomen voorlopige besluiten;

met inachtneming van het overigens in de ordinanties bepaalde, waar nodig in samenwerking met brede moderamina van andere classicale vergaderingen,

  • de kerkvisitatie;
  • het opzicht;
  • de behandeling van beheerszaken en
  • de behandeling van bezwaren en geschillen.

De leden kunnen ook namens de CV Veluwe aanwezig zijn bij bijzondere gebeurtenissen in de gemeenten in de eigen ring.

Het breed moderamen brengt jaarlijks verslag uit aan de classicale vergadering van zijn werkzaamheden.

Tijdens een vergadering van de classicale vergadering informeert het breed moderamen de classicale vergadering over zijn werkzaamheden indien een lid van de vergadering daarom verzoekt, tenzij het in ordinantie 4-2 bepaalde inzake de geheimhouding zich daartegen verzet.