Werkwijze

Samenstelling

Het moderamen van de classicale vergadering (CV) Veluwe bestaat uit de classispredikant en twee ouderlingen. De ouderlingen zijn preses (voorzitter) en scriba (secretaris). De preses en de scriba worden voor een periode van vijf jaar benoemd. De classispredikant is ook voor een periode van vijf jaar benoemd in overleg met de kleine synode. Zij zijn eenmaal herbenoembaar. De 2e scriba is als adviseur aan het moderamen toegevoegd.

Taken

Het moderamen bereidt de classicale vergaderingen voor, roept ze samen en leidt ze. Dat doet ze ook voor de vergaderingen van het breed moderamen.

Het moderamen verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen en de uitvoering van wat er besloten is - voor zover voor dit laatste niemand anders is aangewezen.

Daarnaast voert het moderamen formele en administratieve zaken uit en zaken die geen uitstel kunnen verdragen.

Tenslotte vertegenwoordigt het moderamen de gemeenten van de CV Veluwe bij bijzondere gelegenheden.

Het moderamen is niet bevoegd om zelf beslissingen te nemen maar is door het breed moderamen gemachtigd om in zijn naam besluiten te nemen, ook het bekrachtigen van de spoedeisende besluiten van de classispredikant. Het moderamen en het breed moderamen vergaderen om de andere maand. Dat verligt de vergaderdruk en het voorkomt vertraging in de besluitvorming. Het moderamen deelt de genomen besluiten mee aan het breed moderamen.

Werkwijze

Bij het voorbereiden van vergaderingen buigt het moderamen zich over de organisatorische kant. Wat, wie, hoe en wanneer zijn de vragen die zij stelt bij de te agenderen punten. Daarnaast zorgt ze voor die zaken die voor een goede vergadering van belang zijn: een mooie stoelopstelling, een prettige locatie en koffie, thee en koekjes.