Samenstelling breed moderamen

Het breed moderamen bestaat uit het moderamen en afgevaardigden benoemd door de classicale vergadering:
 • diaken Hans Kiel, ring Apeldoorn
 • ouderling Wijnand Westerink, ring Harderwijk
 • ouderling Wim van de Berg, ring Hattem
 • diaken Bert Broekhuizen, ring Nijkerk
   
 • namens de classicale commissie Financiën: Henk van de Bunt
 • namens het classicaal college voor behandeling van beheerszaken Jan de Lange
 • namens het classicaal college voor visitatie ds. Erik Schuitemaker
 • namens de classicale commissie Financiën Veluwe Coert Wolswinkel

Werkwijze breed moderamen

 • Het breed moderamen vergadert tenminste acht maal per jaar om de classicale vergadering voor te bereiden. Het breed moderamen onderhoudt de contacten met de classicale colleges en classicale commissies. Met hen zijn afspraken gemaakt op welke wijze het contact wordt onderhouden. Dat kan schriftelijk of door een deel van een vergadering bij te wonen.
 • Soms wordt het breed moderamen geconfronteerd met zaken die vertrouwelijk zijn.
 • Het breed moderamen kan zelf onderwerpen aan de orde stellen die het belangrijk vindt voor - de band tussen - de gemeenten in de classis.
 • Het breed moderamen brengt jaarlijks verslag uit aan de classicale vergadering van haar werkzaamheden.

Taken breed moderamen

Het breed moderamen heeft verschillende taken. Het breed moderamen brengt jaarlijks verslag uit aan de classicale vergadering van zijn werkzaamheden. 

Taken van het breed moderamen zijn:
 • het in naam van en in verantwoording aan de classicale vergadering leiding geven aan en coördineren van de arbeid van de organen van bijstand van de classicale vergadering;
 • het bevorderen van de saamhorigheid en de gezamenlijke bezinning van de predikanten door hen samen te brengen in werkgemeenschappen;
 • het toetsen van door de classispredikant genomen voorlopige besluiten; met inachtneming van het overigens in de ordinanties bepaalde, waar nodig in samenwerking met brede moderamina van andere classicale vergaderingen,
 • de behandeling van beheerszaken
 • de behandeling van bezwaren en geschillen
 • het opzicht
 • de visitatie

Werkwijze classispredikant

 • De classispredikant bezoekt elke gemeente, elke predikant en elke kerkelijk werker die in het ambt of in de bediening is gesteld in de regel een maal per vier jaar, met het oog op het geestelijk leven van de gemeente, de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping, en de vervulling van ambten en diensten.
 • De classispredikant informeert het breed moderamen over de bevindingen.
 • De classispredikant kan het classicale college voor de visitatie Veluwe verzoeken een gemeente te visiteren. Het college doet verslag van deze visitatie aan het breed moderamen, dat – gehoord het advies van de voorzitter van het college – beslist over zo nodig te nemen maatregelen.
 • In zaken waarin het breed moderamen bevoegd is te besluiten, is in spoedeisende gevallen de classispredikant en het moderamen bevoegd een voorlopig besluit te nemen.
 • In de gevallen waarin het breed moderamen vooraf moet overleggen met het college van visitatoren dan wel de synodale commissie van de evangelisch-lutherse synode overlegt de classispredikant zo mogelijk vooraf met de voorzitter van het college van visitatoren dan wel met de president van de evangelisch-lutherse synode.
 • De classispredikant legt het voorlopig besluit zonder uitstel voor aan het breed moderamen dat binnen twee maanden het besluit bekrachtigt dan wel een nieuw besluit neemt.