Samenstelling moderamen

Het moderamen van de classicale vergadering (CV) Veluwe bestaat uit twee ouderlingen, een emeritus-predikant en de classispredikant. De ouderlingen zijn scriba (secretaris) en 2e scriba. De emeritus-predikant is de preses. Zij worden voor een periode van vijf jaar benoemd die is ingegaan op 1 januari 2024. De classispredikant is voor een nieuwe periode van vijf jaar benoemd in overleg met de kleine synode. Deze termijn is ingegaan op 1 september 2023.

Samenstelling moderamen

 

Taken moderamen

  • Het moderamen bereidt de classicale vergaderingen voor, roept ze samen en leidt ze. Dat doet ze ook voor de vergaderingen van het breed moderamen.
  • Het moderamen verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen en de uitvoering van wat er besloten is - voor zover voor dit laatste niemand anders is aangewezen.
  • Het moderamen voert formele en administratieve zaken uit en zaken die geen uitstel kunnen verdragen.
  • Het moderamen vertegenwoordigt de gemeenten van de classis vergadering Veluwe bij bijzondere gelegenheden.

Het moderamen is niet bevoegd om zelf beslissingen te nemen maar is door het breed moderamen gemachtigd om in zijn naam besluiten te nemen, waaronder het bekrachtigen van de spoedeisende besluiten van de classispredikant. Het moderamen en het breed moderamen vergaderen om de andere maand. Dat verlicht de vergaderdruk en het voorkomt vertraging in de besluitvorming. Het moderamen deelt de genomen besluiten mee aan het breed moderamen.

Bij het voorbereiden van vergaderingen buigt het moderamen zich over de organisatorische kant. Wat, wie, hoe en wanneer zijn de vragen die zij stelt bij de te agenderen punten. Daarnaast zorgt ze voor die zaken die voor een goede vergadering van belang zijn: een mooie stoelopstelling, een prettige locatie en koffie, thee en koekjes.