Werkwijze Classicale Vergadering

De classicale vergadering komt drie maal per jaar bijeen. Alle kerkenraden kunnen punten indienen. De kerkenraden ontvangen de agenda en het verslag. Indien ten minste een tiende van de kerkenraden of vijf leden of de synode daarom vragen, wordt binnen zes weken een extra vergadering uitgeschreven.

Classicale regeling
De classicale vergadering heeft een classicale regeling vastgesteld. Daarin is onder andere de benoeming van de boventallige leden, de verkiezing van leden van het breed moderamen, welke classicale colleges en welke classicale commissies er zijn, wat de taken van deze commissies zijn, de ringen en de financiën van de Classis Vergadering Veluwe geregeld.

Wilt u verslagen en andere documenten van de Classicale Vergadering inzien
? Klik dan op onderstaand pijltje.
Lees meer 

Samenstelling Classicale Vergadering

De classicale vergadering Veluwe bestaat uit 30 personen en heeft 24 stemgerechtigde leden. Afgevaardigden worden voor een periode van vijf jaar gekozen. De classicale vergadering heeft een verkiezingsregeling. De verkiezing geschiedt door de kerkenraden binnen een ring.

Generale synode
De classicale vergadering benoemt vijf ambtsdragers tot afgevaardigde naar de generale synode en benoemt voor elke afgevaardigde een secundus. Als de generale synode een aanpassing in de kerkorde wil aanbrengen, dan moet zij dat voorstel voorleggen aan de classicale vergaderingen. In deze vergaderingen worden de voorstellen overwogen, dat heet ‘considereren’.

Wilt u weten wie deelnemen aan de classicale vergadering, hoe de verkiezingen in het werk gaan en een verdere uitleg over considereren? Klik dan op onderstaand pijltje voor meer informatie.
Lees meer 

Taken Classicale Vergadering

Het doel van de classicale vergadering is het bevorderen van de verbondenheid tussen de gemeenten en de verantwoordelijkheid van gemeenten voor elkaar. De classicale vergadering doet bij de vervulling van haar opdracht recht aan de binnen de classis voorkomende kerkelijke verscheidenheid.

Om aan haar doel te kunnen beantwoorden, heeft de classicale vergadering verschillende taken. Klik op onderstaand pijltje om alle taken van de classicale vergadering te zien. 
 
Lees meer 

Classicale commissies

De Classicale Vergadering en het Breed Moderamen laten zich in hun arbeid bijstaan door de volgende commissies:
  • Classicale commissie Financiën Veluwe (CCFV)
  • Classicale commissie Kerk & Israël Veluwe (CCK&IV)
De commissies ontvangen van de Classicale Vergadering een opdracht. Zij brengen van hun werkzaamheden periodiek verslag uit aan de Classicale Vergadering. Zij zijn gebonden aan het budget dat de Classicale Vergadering heeft toegekend.

Klik op onderstaand pijltje voor meer informatie over deze commissies.
Lees meer