Classicale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen

Als een kerkelijk lichaam, een ambtsdrager, iemand die in een dienst is gesteld of een functie vervult of iemand die is ingeschreven in een van de registers van een gemeente, zich bezwaard voelt door een besluit van een kerkenraad, een classicale vergadering of een ander kerkelijk lichaam binnen het rechtsgebied van het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (CCBG), kan hij of zij bezwaar indienen bij het CCBG (ord. 12).

Bezwaren dienen door middel van een bezwaarschrift bij het bevoegde college te worden ingediend binnen dertig dagen na de dag waarop de beslissing werd verzonden of na de dag waarop daarvan redelijkerwijze kennis kon worden genomen.

Het CCBG bestaat uit vijf leden en vijf toegevoegde leden die door de classicale vergadering Veluwe en de classicale vergadering Gelderland Zuid & Oost worden benoemd.

Het CCBG is te bereiken via het mailadres ccbg-gelderland@protestantsekerk.nl
terug