Classicale College voor de Visitatie Veluwe

Het classicale college voor visitatie Veluwe (CCVV) richt zich op het visiteren van gemeenten waar spanningen zijn of dreigen te ontstaan (ord. 10). De taak van het college is bemiddelen. Dit doet het college door het voeren van overleg, het geven van gevraagd en ongevraagd advies en het aanbevelen van mediation (ord. 10-4-1).
Als er een signaal binnenkomt dat er spanningen zijn in een gemeente, gaat de voorzitter van het college in de meeste gevallen samen met de classispredikant verkennend op bezoek. Een visitatie kan aangevraagd worden door de kerkenraad, maar kan ook plaatsvinden op verzoek van de classispredikant (ord. 4-16-4) of op initiatief van het college zelf (ord. 10-5-2). Zie voor de werkwijze het artikel 'We kunnen niet zonder de blik van buiten' op de website van de Protestantse Kerk. Als er een visitatie loopt, zal het breed moderamen van de classis (en de classispredikant) inhoudelijk afstand nemen van het proces.
Het college bestaat uit een voorzitter en elf leden. De voorzitter heeft een tweeledige taak: zorgdragen voor de kwaliteit van de visitaties en het stimuleren van de ontmoeting van de gemeenten in de ringen. De voorzitter wordt in overleg met de kleine synode en de classispredikant benoemd. De leden worden door de classicale vergadering Veluwe benoemd.
 
terug