Werkwijze breed moderamen

  • Het breed moderamen vergadert tenminste acht maal per jaar om de classicale vergadering voor te bereiden. Het breed moderamen onderhoudt de contacten met de classicale colleges en classicale commissies. Met hen zijn afspraken gemaakt op welke wijze het contact wordt onderhouden. Dat kan schriftelijk of door een deel van een vergadering bij te wonen.
  • Soms wordt het breed moderamen geconfronteerd met zaken die vertrouwelijk zijn.
  • Het breed moderamen kan zelf onderwerpen aan de orde stellen die het belangrijk vindt voor - de band tussen - de gemeenten in de classis.
  • Het breed moderamen brengt jaarlijks verslag uit aan de classicale vergadering van haar werkzaamheden.
terug