Beleidsplan Classicale Vergadering

Beleidsplan werken aan de weg
De classicale vergadering heeft een beleidsplan voor de jaren 2024 – 2027.
Het beleidsplan start met onze roeping en missie die gesymboliseerd wordt door het woord HOPEN.
Kernwoorden voor de classicale vergadering zijn: vieren, ontmoeten, reflecteren, besturen en signaleren.
In deze periode richten we ons op:
  • Behoud en vernieuwing – over eenheid en verscheidenheid
Anderen vormen kunnen aan de inhoud en de identiteit van de gemeente raken. Hoe ga je daarmee om?
  • Grijs en groen – over generaties in de kerk
Wat kunnen we leren van studies over jonge generaties en organisaties die zich richten op jongeren in de gemeente?
  • Zelfstandig en samen – over samenwerking tussen gemeenten
Er zijn allerlei vormen mogelijk, ook op deelgebieden.
En verder blijven we de gemeenten bemoedigen, ondersteunen en adviseren in het lokaal kerk-zijn.
De band met de verschillende groepen werkers in de kerk zetten we voort. Dat geldt ook voor de gesprekken met de kerkenraden, op hun verzoek, over beroepingswerk, toekomstverkenning of de structuur.
 

Werkwijze Classicale Vergadering

De classicale vergadering komt drie maal per jaar bijeen. Alle kerkenraden kunnen punten indienen. De kerkenraden ontvangen de agenda en het verslag. Indien ten minste een tiende van de kerkenraden of vijf leden of de synode daarom vragen, wordt binnen zes weken een extra vergadering uitgeschreven.

Classicale regeling
De classicale vergadering heeft een classicale regeling vastgesteld. Daarin is de verkiezing van afgevaardigden, de benoeming van de boventallige leden en de verkiezing van leden van het breed moderamen geregeld. Verder is vermeld welke classicale colleges en welke classicale commissies er zijn en wat de taken van deze commissies zijn.

Voor overige documenten binnen de Classis Veluwe, klik op de pijl 

 
Lees meer 

Taken Classicale Vergadering

Het doel van de classicale vergadering is het bevorderen van de verbondenheid tussen de gemeenten en de verantwoordelijkheid van gemeenten voor elkaar. De classicale vergadering doet bij de vervulling van haar opdracht recht aan de binnen de classis voorkomende kerkelijke verscheidenheid.

Om aan haar doel te kunnen beantwoorden, heeft de classicale vergadering verschillende taken. Klik op onderstaand pijltje om alle taken van de classicale vergadering te zien. 
 
Lees meer 

Classicale commissies

De Classicale Vergadering en het Breed Moderamen laten zich in hun arbeid bijstaan door de volgende commissies:
  • Classicale commissie Financiën Veluwe (CCFV)
  • Classicale commissie Kerk & Israël Veluwe (CCK&IV)
De commissies ontvangen van de Classicale Vergadering een opdracht. Zij brengen van hun werkzaamheden periodiek verslag uit aan de Classicale Vergadering. Zij zijn gebonden aan het budget dat de Classicale Vergadering heeft toegekend.

Klik op onderstaand pijltje voor meer informatie over deze commissies.
Lees meer