Taken Classicale Vergadering

De classicale vergadering heeft tot taak:
 • het leiding geven aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen;
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de classis;
 • het signaleren van wat leeft in de gemeenten met het oog op een goede vervulling van de dienst van ambtsdragers in de gemeenten, alsmede met het oog op het bevorderen van de onderlinge verhoudingen;
 • het stimuleren van nieuwe vormen van kerkelijke presentie;
 • het zorgdragen voor de presentie van de kerk voor zover gemeenten aangeven daartoe niet of onvoldoende in staat te zijn;
 • het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het bevorderen van de ontmoeting van gemeenten en wel in nauwe samenwerking met de voorzitter van het classicale college voor de visitatie en de werkgemeenschappen van predikanten;
 • het bevorderen van samenwerking tussen gemeenten met het oog op de vitaliteit van de gemeenten en met het oog op het behouden dan wel verkrijgen van formatieplaatsen van voldoende omvang voor predikanten;
 • het erop toezien dat de gemeenten haar roeping en taak nakomen,
 • het advies en hulp bieden aan de kerkenraden en ambtsdragers;
 • het erop toezien dat de ringen aan de ontmoeting van gemeenten gestalte geven,
 • het vaststellen van de grenzen tussen de plaatselijke gemeenten in het ressort van de classis;
 • het uitspreken jegens de generale synode van wat er leeft in de kerkenraden en de gemeenten die tot de classis behoren,
 • het geven van consideraties over haar door de generale synode voorgelegde vragen van belijden en kerkorde,
 • het behandelen van de verslagen van haar afgevaardigden naar de generale synode;
 • het representeren van de kerk in contacten met andere kerkgenootschappen, maatschappelijke organisaties, overheden en media in de classis;
 • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van haar wordt gevraagd.
terug