Classicale commissies

Classicale commissie Financiën Veluwe (CCFV)
De classicale commissie financiën Veluwe is een financiële commissie als bedoeld in ordinantie 11-11.
De Classicale commissie Financiën Veluwe (CCFV) bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij worden op voordracht van de commissie benoemd door de Classicale Vergadering.
De Veluwe (CCFV) beheert de geldmiddelen voor de CV. De geldmiddelen bestaan uit vrij beschikbare en geoormerkte gelden, bedragen die beschikbaar worden gesteld door de landelijke kerk en bijdragen van gemeenten. De CCFV maakt gebruik van een rekening bij SKG. De CCFV stelt jaarlijks een concept begroting op voor 1 november  en een concept  jaarrekening voor 1 maart.

Classicale commissie Kerk & Israël Veluwe (CCK&IV)
De Protestantse Kerk in Nederland heeft in haar Kerkorde opgenomen dat zij zich onopgeefbaar verbonden weet met Israël. Een manier waarop dit wordt vormgegeven is een landelijke commissie en een netwerk van classicale commissies Kerk & Israël. De classicale commissies hebben op hun beurt een netwerk van lokale commissies.
De Classicale commissie Kerk & Israël Veluwe (CCK&IV) bestaat uit vijf leden. De leden zijn zo mogelijk afkomstig uit de ringen waaruit de CV bestaat. De kerkenraden kunnen aanbevelingen doen voor de te benoemen leden.  De voorzitter en de leden worden op voordracht van de commissie benoemd door de Classicale Vergadering.
De CCK&IV stimuleert initiatieven tot vorming van lokale commissies, ondersteunt deze commissies met ideeën, draagt thema’s aan voor de ontmoeting in de ringen, heeft een kritische blik omdat Kerk & Israël een beladen onderwerp is, voorkomt eenzijdige beeldvorming en is de verbindende factor tussen de landelijke en lokale commissies. Zie voor meer informatie de website www.kerkenisraelveluwe.nl
 
terug