Taak classispredikant

HOPEN
H:  horen
O:  ondersteunen en ontmoeten
P:  prikkelen en pionieren
E:  evalueren
N:  namens (representeren)

Horen
Het geloof begint met het gehoor, zo belijdt ook Israel in haar centrale belijdenis uit Deuteronomium 6,4: "Luister, Israel: de HEER onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten." Voordat we spreken, luisteren we naar het levende Woord van God, om van daaruit aandachtig te luisteren naar de stem van de mens naast ons. Deze houding is het fundament van al het spreken, over en weer, in de classicale vergadering, tussen de gemeenten en de classicale vergadering en de gemeenten onderling.

Ondersteunen en ontmoeten
In de Protestantse Kerk hechten we aan de lokale gemeente, maar zijn we ons er ook van bewust dat een lokale gemeente niet losstaat van andere gemeenten. Onbekend maakt onbemind, daarom is ontmoeting en naar elkaar luisteren belangrijk. In de classicale vergadering ontmoet de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland elkaar. De classicale vergadering ondersteunt gemeenten en bevordert de ontmoeting tussen de gemeenten onderling (o.a. in de ring). In alle diversiteit kunnen we elkaar over en weer tot een hand en een voet zijn.

Prikkelen en pionieren
Ontmoeting met andere gemeenten kan verrijken en schuren. We moeten deze spanning niet uit de weg gaan. In de ontmoeting en het geloofsgesprek prikkelen we elkaar. Dat kan dieper inzicht geven in de rijkdom van het evangelie en bijdragen aan het scherper formuleren van de eigen identiteit.
We luisteren naar het 'ritselen van de Geest'. We zijn ons ervan bewust dat oog voor de context belangrijk is. Deze bewustwording leidt tot nieuwe vormen van kerk-zijn en vernieuwende initiatieven in bestaande kerken.

Evalueren
Naast het bevorderen van ontmoeting en onderlinge verhoudingen heeft de classis(predikant) ook een evaluerende taak (opzicht). In het contact met en het bezoek aan de gemeenten en de ambtsdragers (m.n. de reguliere bezoeken) houdt hij / zij de gemeente zonodig een kritische spiegel voor door hen te herinneren aan het wezen van de kerk: het evangelie, de geloofsgemeenschap, het diaconaat, het geloofsonderricht en de zending van de kerk.

Namens... (representeren)
De classispredikant representeert namens de classicale vergadering de gemeenten in de classis. De gemeenten maken deel uit van de samenleving en de samenleving doortrekt ook het leven van de gemeente. De classispredikant vertegenwoordigt de gemeenten in de classis in oecumenische en maatschappelijke contacten. Hij / zij is het 'gezicht' van de classis.

terug