Organisaties

Naam/onderwerp Website Korte beschrijving
Apeldoorns beraad van kerken apeldoornsberaadvankerken.nl Oecumenisch platform van Apeldoornse kerkgenootschappen
Colleges en commissies protestantsekerk.nl/thema/colleges Er zijn zeven colleges die verantwoordelijk zijn voor een zorgvuldige afhandeling van regel- en wetgeving binnen de Protestantse kerk
Confessionele beweging confessionelebeweging.nl/ Een nieuwe naam met een vertrouwde en heldere inhoud; zo zien wij deze fusiebeweging van de Confessionele Vereniging (van 1864 uit de Nederlandse Hervormde Kerk) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (van 1973 uit de Gereformeerde Kerken in Nederland).
Convent van kerken Vaassen web.ecclesia-in-fasna.nl Overlegplatform van de kerken in Bennekom
Evangelisch werkverband ewv.nl Leven en werken vanuit de liefde
en kracht van de Heilige Geest
Evangelisch-lutherse synode protestantsekerk.nl/thema/lutherse-synode De evangelisch-lutherse synode is een verankering voor de lutheranen in de Protestantse Kerk, en een adviesorgaan voor de synode van de Protestantse Kerk.
Gelderse Kerken geldersekerken.nl Gelderse Kerken zet zich al 45 jaar actief in om religieus erfgoed en oude, monumentale kerken in de provincie Gelderland te behouden.
Gereformeerde Bond gereformeerdebond.nl Modaliteitsorganisatie
Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) hgjb.nl Het jeugd- en jongerenwerk gericht op gemeenten die zich verwant weten met de Gereformeerde Bond
IZB Izb.nl Vereniging voor zending in Nederland. We zijn een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping.
Jong Protestant JOP jop.nl Het jeugd- en jongerenwerk: elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. En daarom adviseren en ondersteunen we het plaatselijk jeugdwerk.
Kerknet Wageningen kerknetwageningen.nl Informeel platform waarin 11 verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen contact met elkaar onderhouden en elkaar op de hoogte houden over wat er bij hen in de gemeenschap speelt
Kerk in Actie (KiA) KerkinActie.nl Samen zijn we Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Missionair kerk-zijn protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk Missionair kerk-zijn: deze themapagina biedt inspiratie, ideeën en materialen om als gemeente missionair te zijn. Van eenvoudige missionaire initiatieven tot informatie over pionieren.
Kerkelijk waardebeheer kerkelijkwaardebeheer.nl Wij helpen geloofsgemeenschappen bij vragen rondom de toekomst van hun kerkgebouw (kerkelijk waardebeheer, kennisdeling, kerkgebouwen). email: helpdesk@kerkelijkwaardebeheer.nl
Op goed gerucht opgoedgerucht.nl Theologen op zoek naar meer creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk.
Opstandingskerk
‘s Heerenloo te Ermelo
opstandingskerk.nu Samenwerking van Gereformeerd en Hervormd Ermelo t.b.v. Opstandingsgemeenschap ‘s Heeren Loo, Ermelo
Overleg kerken Ermelo stlucas.nu Overlegplatform van de kerken in Ermelo
Overlegorgaan van kerken Nijkerk openkerknijkerk.nl Kerken in Nijkerk werken samen in NICEA: Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten
Protestants Centrum voor toerusting en educatie (PCTE) protestantsekerk.nl/training/ De dienstenorganisatie is er om deze vrij-willigers en professionals te ondersteunen in hun werk en te helpen groeien in hun taak.
Protestantse kerk in Nederland Protestantsekerk.nl Overlegplatform van de kerken in Bennekom
Raad van kerken Bennekom rvkbennekom.com Overlegplatform van de kerken in Bennekom
Raad van Kerken raadvankerken.nl Overlegplatform waarbij de kerken in Nederland zijn aangesloten
email: rvk@raadvankerken.nl
 
Raad van Kerken archief.raadvankerken.nl/pagina/118/lokale_raden_van_kerken Overzicht van de aangesloten raden van kerken
Raad van kerken Brummen kerkwebbrummen.nl Overlegplatform van de kerken in Brummen
Silas groep silasgroep.nl Silas groep, partner van kerken
- KKA, administratie;
- KKG, beheer vastgoed;
- KKG Adviseurs, beheer vastgoed;
Steunverlening (Solidariteitskas)  protestantsekerk.nl/thema/fondsenwerving/ Steunverlening van gemeenten bij begeleiden van samenwerking, nieuwe vormen van kerk zijn, fusie en als de nood aan de man is.
Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond (THGB) gereformeerdebond.nl/gereformeerde-bond/thgb Inzet kerkelijk werkers
Vorming en toerusting
Vereniging van kerkrentmeesterlijk beheer (VKB) kerkrentmeester.nl De vereniging is de voortzetting van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk (VVK) en het Landelijk Verband van Commissies van Beheer in de Gereformeerde Kerken in Nederland (LVCB)
Vereniging van vrijzinnig protestanten vrijzinnig.nl Beweging voor eigentijds geloven
terug