Samenstelling Classicale Vergadering

De kerkorde schrijft voor dat de classicale vergadering minimaal bestaat uit drie predikanten, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen. Voor het meerdere deel is de vergadering vrij in de verdeling over de ambten.

Deelnemers classicale vergadering Classis Veluwe
Er zijn 24 stemgerechtigde leden:
  • Elke ring kiest vier afgevaardigen, in totaal 20 personen
  • De afgevaardigde namens de Evangelisch Lutherse gemeente Ede
  • De classispredikant
  • Een predikant uit de groep van predikanten in algemene dienst of met bijzondere opdracht werkzaam binnen de classis Veluwe
  • Een kerkelijk werker uit de groep kerkelijk werkers werkzaam binnen de classis Veluwe
Er zijn drie boventallige leden en dat zijn de preses, de scriba en de 2e scriba. Zij hebben geen stemrecht in de classicale vergadering.

Er zijn drie adviseurs:
  • De voorzitter van het college voor de visitatie
  • Een lid van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken
  • De voorzitter van de classicale commissie Financiën Veluwe

Verkiezingen
De classicale vergadering heeft een verkiezingsregeling. De verkiezing geschiedt door de kerkenraden binnen een ring. De classicale vergadering verzoekt de kerkenraden namen in te dienen voor de ontstane vacatures waarbij aftredende afgevaardigden éénmaal herkozen kunnen worden. De classicale vergadering kan een voorkeur voor een verdeling over de ambten uitspreken. De verkiezing is óf schriftelijk óf wordt gehouden op een bijeenkomst binnen de ring. Bij een schriftelijke stemming kiezen de kerkenraden uit door het breed moderamen opgestelde tweetallen. Bij een verkiezingsbijeenkomst kiezen de kerkenraden uit een opgestelde kieslijst bestaande uit alle namen die voor de vacatures zijn ingediend.


Considereren
De generale synode kan besluiten de tekst van de kerkorde of de ordinanties aan te passen. Het voorstel tot wijziging wordt gestuurd aan alle kerkenraden en de classicale vergaderingen met het verzoek voor een bepaalde datum te reageren. De kerkenraden sturen hun reacties in naar de classicale vergaderingen. De classicale vergaderingen overwegen de voorstellen van de generale synode en betrekken daarbij wat de kerkenraden hebben ingebracht, dat noemen we consideren. Het besluit met de overwegingen en de inbreng van de kerkenraden wordt aan de generale synode aangeboden. Nadat de generale synode de voorstellen in tweede lezing heeft aangenomen, worden ze verwerkt in de kerkorde of de ordinanties.
Deze overwegingen of consideraties stuurt de classicale vergadering naar de generale synode. Het gaat dan niet alleen om die overwegingen die door (een meerderheid van) de afgevaardigden worden ondersteund maar ook om alle voorstellen die door de kerkenraden zijn ingebracht. Het is wel van belang aan te geven in hoeverre de classicale vergadering zelf met deze opvattingen instemt. De consideratie is geen stemming waarbij alleen de mening van de meerderheid van belang is. Ook vragen, wensen en kritische noties van minderheden kunnen worden doorgegeven, zodat de generale synode daarmee zoveel mogelijk rekening kan houden bij de definitieve vaststelling (de ‘tweede lezing’).
terug