Werkwijze classispredikant

  • De classispredikant bezoekt elke gemeente, elke predikant en elke kerkelijk werker die in het ambt of in de bediening is gesteld in de regel een maal per vier jaar, met het oog op het geestelijk leven van de gemeente, de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping, en de vervulling van ambten en diensten.
  • De classispredikant informeert het breed moderamen over de bevindingen.
  • De classispredikant kan het classicale college voor de visitatie Veluwe verzoeken een gemeente te visiteren. Het college doet verslag van deze visitatie aan het breed moderamen, dat – gehoord het advies van de voorzitter van het college – beslist over zo nodig te nemen maatregelen.
  • In zaken waarin het breed moderamen bevoegd is te besluiten, is in spoedeisende gevallen de classispredikant en het moderamen bevoegd een voorlopig besluit te nemen.
  • In de gevallen waarin het breed moderamen vooraf moet overleggen met het college van visitatoren dan wel de synodale commissie van de evangelisch-lutherse synode overlegt de classispredikant zo mogelijk vooraf met de voorzitter van het college van visitatoren dan wel met de president van de evangelisch-lutherse synode.
  • De classispredikant legt het voorlopig besluit zonder uitstel voor aan het breed moderamen dat binnen twee maanden het besluit bekrachtigt dan wel een nieuw besluit neemt.
terug