ANBI gemeente

Algemene gegevens Classis Veluwe Protestantse Kerk in Nederland behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Classis Veluwe Protestantse Kerk in Nederland
Telefoonnummer (facultatief): 06 53970649
RSIN/Fiscaal nummer: 825724284
Website adres: http://www.pknclassisveluwe.nl/
E-mail: cvveluwe@kpnmail.nl
Adres: Thorbeckestraat 11
Postcode: 7331RG
Plaats: Apeldoorn
Postadres: Thorbeckestraat 11
Postcode: 7331RG
Plaats: Apeldoorn
 
De Classis Veluwe is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Een classis is een regio van een aantal gemeenten. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk wordt in ordinantie 2, artikel11, lid 1 gezegd: “De gemeenten worden door de kleine synode samengebracht in classes”.

De Classis Veluwe is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 12, lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/

De Protestantse Kerk heeft in Nederland van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Classis Veluwe.

B. Samenstelling bestuur en dagelijks bestuur.
Het bestuur van de classis is de classicale vergadering. In ordinantie 4, artikel, 13, lid 1 wordt de samenstelling van de classicale vergadering als volgt omschreven: “De classicale vergadering wordt gevormd door ten minste 20 en ten hoogste 30 ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten..”

Het dagelijks bestuur van de classis ligt bij het breed moderamen In ordinantie 4, artikel 15, lid 4is ten aanzien van de samenstelling van het breed moderamen het volgende bepaald: “Het breed moderamen van de classicale vergadering wordt gevormd door het moderamen en ten minste vier andere leden. In de regel maken een ouderling die niet tevens kerkrentmeester is, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken deel uit van het breed moderamen.”

Voor zowel de classicale vergadering als haar breed moderamen geldt volgens ordinantie 4, artikel 5, lid 4 dat zij rechtsgeldige besluiten kunnen nemen als ten minste de helft van het voor het voor hen vastgestelde leden (het quorum) aanwezig is.

De classicale vergadering is voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Ten aanzien van de financiën van de classis is in ordinantie 11, artikel10, lid 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bepaald dat de classicale vergadering bevoegd is: “de vergader- en administratiekosten van de classicale vergadering, van haar breed moderamen, van haar organen van bijstand, van de ringen en van de werkgemeenschappen van predikanten om te slaan over de tot de classis behorende gemeenten.”

Elke classicale vergadering ontvangt jaarlijks uit de algemene middelen van de Protestantse Kerk in Nederland een bedrag als tegemoetkoming in de vergader- en administratiekosten. In ordinantie 11, artikel 13, lid 1 van kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is bepaald dat “de classicale vergadering elk jaar vóór 15 december de begroting van het komende kalenderjaar, en elk jaar vóór 15 juni de jaarrekening over het laatstverlopen kalenderjaar met het rapport van de gehouden controle voorlegt aan het classicale college voor de behandeling van beheerszaken.”

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ 

Het beleidsplan 2024-2027 van classis Veluwe is via deze link te vinden:
https://www.pknclassisveluwe.nl/classisveluwe_1
 
De classicale vergadering heeft drie beleidsdoelen:
 • behoud en vernieuwing - over eenheid en verscheidenheid
 • groen en grijs - over generaties in de kerk
 • zelfstandig en samen - over samenwerking tussen gemeenten
E. Beloningsbeleid
Aan de classis zijn geen medewerkers verbonden die hun rechtspositie aan de classis ontlenen. De beloning van predikanten die in een voorkomend geval rechtspositioneel verbonden zijn aan de classis is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van overige medewerkers die in een voorkomend geval rechtspositioneel in loondienst zijn van de classis, zoals kerkelijk werkers, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk
in Nederland’. De classispredikant en de voorzitter van de visitatoren zijn in dienst van de landelijke kerk en ontvangen salaris conform de bovengenoemde arbeidsvoorwaardenregeling. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/zoeken/?q=arbeidsvoorwaarden

Leden van classicale vergaderingen, brede moderamina, werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers, ringen en classicale commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de classis. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
In ordinantie 4, artikel14, lid 1 is bepaald dat de classicale vergadering o.a. tot taak heeft:
 • het leiding geven aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen
 • het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar
 • het erop toezien dat de gemeenten haar roeping en taak nakomen en het advies en hulp bieden aan de kerkenraden
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de classis
De taak van de classicale vergadering spitst zich toe op het ondersteunen, stimuleren en in voorkomende gevallen het beleidsmatig faciliteren van het leven en werken van de plaatselijke gemeenten behorende bij de Protestantse Kerk in Nederland. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De classicale vergadering voert de kerkordelijke taken uit en dat zijn onder meer:
 • bevorderen van samenwerking bij het beroepingswerk
 • consideraties (overwegen van de wijzigingsvoorstellen van de kerkorde en ordinanties)
 • bevorderen van het geloofsgesprek
 • ontmoeting en uitwisselen van ideeën
 • scharnier tussen gemeenten en classicale vergadering
 • zorg voor vitaliteit van de gemeenten
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de classicale vergadering vertoont een grote mate van continuïteit: de classicale vergadering komt 3 à 4 maal per jaar bij elkaar, haar breed moderamen vergadert ten minste 8 maal per jaar, de werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers komen 4 tot 6 maal per jaar bij elkaar. De ringen en eventuele classicale commissies ontplooien activiteiten conform de opdracht die hen door de classicale vergadering is verstrekt. 

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
De navolgende staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Kerkgenootschappen ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of voor een specifiek project.
De inkomsten van de classis zijn bedoeld ter bestrijding van de onkosten van vergaderingen en bijeenkomsten die voortvloeien uit de kerkordelijk geformuleerde taak van de classicale vergadering en het in het verlengde hiervan door haarzelf vastgestelde beleidsplan.
De bijdrage algemene middelen betreft een bijdrage vanuit de landelijke kerk (PKN). De bijdrage gemeente betreft de bijdrage van plaatselijke kerkelijke PKN-gemeenten vallend onder de classis Veluwe.
Onder de overige classiskosten zijn met name de afschrijvingskosten en beheer website verantwoord. In de begroting wordt jaarlijks ook een kleine post onvoorzien meegenomen.

 
terug